jeudi 3 septembre 2009

Peintures de nue par Vu Thai Hoa (Nude pictures by Vu Thai Hoa) (Tranh Khỏa Thân của Vũ Thái Hòa)

***
NUE N° 242
Khỏa Thân 242


****KHỎA THÂN TRANH (1)- Họa sĩ VŨ THÁI HÒA


***

KHỎA THÂN TRANH (2)- Tranh VŨ THÁI HÒA***
KHỎA THÂN 206
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
TRÊN GỐI
tranh VŨ THÁI HÒA

***
NHƯ NHỮNG TRÁI NHO
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
BẦY CON GÁI
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
TRẦM TƯ

tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 235
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
THIẾU NỮ XANH ĐỎ
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
THIẾU NỮ XANH
tranh: VŨ THÁI HÒA


***THIẾU NỮ NẰM
tranh: VŨ THÁI HÒA***
KHỎA THÂN 204
tranh: VŨ THÁI HÒA


***KHỎA THÂN 203
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 203
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 213
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 201
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 209
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 220
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 227
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 216
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN
225
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 215
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 224
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 211
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 223
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 221
tranh: VŨ THÁI HÒA

***
KHỎA THÂN 219
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 210
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 214
tranh: VŨ THÁI HÒA

***
KHỎA THÂN 228
tranh: VŨ THÁI HÒA

***
KHỎA THÂN 208
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 205
tranh: VŨ THÁI HÒA


***KHỎA THÂN 218
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 212
tranh: VŨ THÁI HÒA


***KHỎA THÂN 229
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 207
tranh: VŨ THÁI HÒA


***LƯNG TRẦN
(Nu 231)
tranh: VŨ THÁI HÒA


***
KHỎA THÂN 206
tranh: VŨ THÁI HÒA

***NGỒI

tranh: VŨ THÁI HÒA


***KHỎA THÂN 222

tranh: VŨ THÁI HÒA***KHỎA THÂN 226
tranh: VŨ THÁI HÒA


***