jeudi 3 septembre 2009

Peintures catholiques de Vu Thai Hoa (catholic paintings by Vu Thai Hoa) (Tranh Công Giáo)TRANH CÔNG GIÁO - Họa Sĩ VŨ THÁI HÒA
Slideshow: UYÊN UYÊN

***TRANH VỀ MẸ CỦA VŨ THÁI HÒA
Proshow Gold: Sr Maria Goretti VÕ THỊ SƯƠNG

***CẢM TẠ CHÚA
tranh: VŨ THÁI HÒA

***ĐỨC MẸ LA-VANG
tranh: VŨ THÁI HÒA

***
XUÂN MIỀN CAO
tranh: VŨ THÁI HÒA

***VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG (SàiGòn)
tranh: VŨ THÁI HÒA

***XUÂN PHÁT-DIỆM
tranh: VŨ THÁI HÒA

***XUÂN LA-VANG
tranh: VŨ THÁI HÒA

***CHÚA GIÁNG SINH (Y Phục Miền Nam)
tranh: VŨ THÁI HÒA
***QUA THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG
tranh: VŨ THÁI HÒA
***GIÁNG SINH
tranh: VŨ THÁI HÒA

***CHÚA LÀ SỰ SỐNG
tranh: VŨ THÁI HÒA
***CÂY PHÚC VƯỜN THIÊNG
tranh: VŨ THÁI HÒA

***NGUYỆN CẦU HÒA BÌNH
tranh: VŨ THÁI HÒA
***TRÊN TAY MẸ (2)
tranh: VŨ THÁI HÒA
***CHÚA GIÁNG SINH (Y phục Miền Bắc)
tranh: VŨ THÁI HÒA

***ĐẠI GIÁO ĐƯỜNG Thành phố TROYES (Pháp)
tranh: VŨ THÁI HÒA
***TÀ ÁO NOEL
tranh: VŨ THÁI HÒA

***CHUỖI MÂN CÔI
tranh: VŨ THÁI HÒA

***BÀN THÁNH
tranh: VŨ THÁI HÒA
***HOA ANH ĐÀO
tranh: VŨ THÁI HÒA
***CHÚA GIÁNG SINH (Y phục Miền Trung)
tranh: VŨ THÁI HÒA

***BÓNG THẬP TỰ
tranh: VŨ THÁI HÒA
***TÔI TIN XÁC NGÀY SAU SỐNG LẠI
tranh: VŨ THÁI HÒA
***TÌNH MẪU TỬ (3)
tranh: VŨ THÁI HÒA

***SỨC SỐNG ĐỨC TIN
tranh: VŨ THÁI HÒA

***HAI CON CÁ VÀ NĂM TẤM BÁNH
tranh: VŨ THÁI HÒA

***NẮNG XUÂN
tranh: VŨ THÁI HÒA

***TRÊN TAY MẸ
tranh: VŨ THÁI HÒA

***MẪU TỬ
tranh: VŨ THÁI HÒA

***BÓNG MÁT GIÁO ĐƯỜNG
tranh: VŨ THÁI HÒA

***THIÊN CHÚA CHA
tranh: VŨ THÁI HÒA

***TRẦU CAU
tranh: VŨ THÁI HÒA


***