mercredi 24 novembre 2010

MERRY CHRISTMAS - JOYEUX NOEL (Chúc Mừng Giáng Sinh)

* BIENVENUE - WELCOME - CHÀO MỪNG *


* Nombreuses expostions en France * (Exihbitions in France) * Triển lãm tranh ở nhiều Trung Tâm Văn Hóa tại Pháp do Chính Phủ Pháp tài trợ từ 1985 đến nay
  Archives du blog - Lưu trữ: • 18. Peintures d 'Art par Vu Thai Hoa (Painting by ...
 • 17. Musique d'amour de Vu Thai Hoa (Music of love ...
 • 16. Musique MP3 Vu Thai Hoa (MP3)
 • 15. Peintures catholiques de Vu Thai Hoa (catholi...
 • 14. Musiques religieuses de Vu Thai Hoa (religious...
 • 13. Peintures de nue par Vu Thai Hoa (Nude picture...
 • 12. Musique de chorale de Vu Thai Hoa (Music for c...
 • 11. Poèmes convertis en paroles de chanson par Vu ...
 • 10. Ecriture de paroles de chanson par Vu Thai Hoa...
 • 9. Oeuvres de Vu Thai Hoa déjà publiées (Vu Thai H...
 • 8. Chaine de Vu Thai Hoa
 • 7. Slideshow par Vu Thai Hoa
 • 6. Arrangement par Vu Thai Hoa - Arrangement by ...
 • 5. Articles par Vu Thai Hoa (press articles writte...
 • 4. Poèmes par Vu Thai Hoa (Poems written by Vu Tha...
 • 3. Historique de l'art de Vu Thai Hoa (History of ...
 • 2. Famille Vu Thai Hoa (Vu Thai Hoa Family) (Gia đ...
 • 1. Biographie de Vu Thai Hoa (Vu Thai Hoa biograph...