mardi 9 août 2011

TRADITIONAL VIETNAMESE MUSIC LYRICS BY VU THAI HOA - MUSIQUE TRADITIONELLE VIETNAMIENNE PAROLE DE VU THAI HOA - NHẠC DÂN CA VN LỜI THÁNH: VŨ THÁI HÒA

***
***


1. XIN THƯƠNG XÓT
Nhạc Dân Ca VN: Hát Hội Trăng Rằm
Lời Thánh: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Giọng Nữ Bùi Chu

***

2. VINH DANH CHÚA
Nhạc Dân Ca VN: Hò Leo Núi
Lời Thánh: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Giọng Nữ Hải Phòng

***


3. TIN KÍNH CHÚA
Nhạc Dân Ca VN: Lý Ngựa Ô
Lời Thánh: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Giọng Nữ Cần Thơ

***


4. CON DÂNG VỀ CHÚA
Nhạc Dân Ca VN: Qua Cầu Gió Bay
Lời Thánh: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Giọng Nữ Nam Định

***


5. HOAN HÔ CHÚA
Nhạc Dân Ca VN: Hái Hoa
Lời Thánh: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Giọng Nữ Long Xuyên

***


6. TUYÊN XƯNG CHÚA
Nhạc Dân Ca VN: Lý Con Sáo
Lời Thánh: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Giọng Nữ Hà Nội

***


7. CHIÊN THIÊN CHÚA
Nhạc Dân Ca VN: Jarai (Tây Nguyên)
Lời Thánh: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Giọng Nữ Buôn Mê

***8. TAN LỄ
Nhạc Dân Ca VN: Lý Chim Quyên
Lời Thánh: Vũ Thái Hòa
Tiếng hát: Giọng Nữ Sài Gòn


******